Giới THIỆU

BAN LÃNH ĐẠO

NGUYỄN PHI LONG
GIÁM ĐỐC

TRẦn thu hương
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN TRƯỜNG
trưởng phòng kinh doanh

hoàng văn huân
trưởng phòng dự án

Phạm Thị Hồng Thu
kế toán trưởng